ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตดุสิต

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตดุสิต : ประเพณีประจำปี ประเพณีครอบเศียร วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมนามว่า “สมอแครง” เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นแหล่งรวมประเพณีทางพระพุทธศาสนาของเขตดุสิตแห่งหนึ่ง ทั้งอนุรักษ์และดำเนินกิจกรรมสืบทอดประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญเอาไว้ ในแต่ละปีจะจัดงานประเพณีต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี อาทิ ประเพณีวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกเหนือจากวันสำคัญต่าง ๆ แล้ว ยังมีงานประเพณีประจำปีที่ทางวัดจัดขึ้นเป็นการเฉพาะทุกปีเรียกว่า งานประเพณีประจำปีวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ประเพณีครอบเศียร

ประเพณีประจำปีวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดขึ้นทุกวันที่ 5 และ 6 เดือนมิถุนายนของทุกปี เดิมทีทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตดุสิตร่วมกันจัดขึ้นใน พ.ศ. 2544 เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบปีที่พระเทพคุณาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหารแห่งนี้ กิจกรรมในงานจะมีการสวดมนต์ที่พระอุโบสถพร้อมกัน ชาวบ้านจะถวายภัตตาหารและสังฆทาน ภายในวัดจะมีการจัดมหรสพเพื่อความรื่นเริง ทั้งโขน ละคร ลิเก หุ่นกระบอก

ประเพณีครอบเศียร คือ การครอบศีรษะด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และให้พระผู้ทำพิธีสวดให้ศีลให้พร เป็นพิธีที่ทำเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ทำพิธี การเข้าร่วมในพิธีนี้สามารถทำได้ทุกวัน ตามเวลาทำการวัด ณ มณฑปจตุรมุข

ที่อยู่ : วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2281 2430 โทรสาร 0 2628 9635 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.watdevaraj.com , E-Mail: watdevaraj@hotmail.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 43, 64, 65, 110

 

2..ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตดุสิต : ประเพณีวันวิสาขบูชา วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 ได้รับการบูรณะมาตามกาลเวลา เป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5 มีประวัติอันยาวนานและมีความสำคัญยิ่งคู่กับเขตดุสิต เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ตรงกับวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จัดให้มีพิธีกรรมในวันวิสาขบูชานี้โดยพุทธศาสนิกชน ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน มีการตักบาตรในตอนเช้า ต่อด้วยการทำบุญเลียงพระสงฆ์ที่วัด จากนั้นมีการฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนและสวดมนต์ เพื่อเป็นการบูชา รำลำถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการดังกล่าว

ที่อยู่ : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2282 5591, 0 2282 9311

รถโดยสารประจำทาง : สาย 5 ลงที่ป้ายวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร หรือ สาย 70, 72, 503 ลงที่ป้ายพระบรมรูปทรงม้า

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร