ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตจตุจักร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตจตุจักร : ประเพณีสงกรานต์ วัดเสมียนนารี
งานประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นงานประเพณีใหญ่และเก่าแก่ของเขตจตุจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญและทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย โดยจัดที่วัดเสมียนนารีเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน กิจกรรมที่ดำเนินกันมาแต่เดิมของวัดเสมียนนารีคือ การก่อเจดีย์ทรายเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยกล่าวกันว่าเป็นการสืบชะตา ต่ออายุ เพื่อให้มีปัญญาเลิศล้ำประดุจเม็ดทราย นอกจากนี้ยังสร้างความสามัคคีและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอีกชั้นหนึ่งด้วย

สำหรับกิจกรรมที่ยังดำเนินอยู่และทำเหมือนกันทั้งวันที่ 13 และ 14 เมษายน ประกอบด้วยการตักบาตรในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. จากนั้นเวลา 08.00 น. พระสงฆ์จะสวดเจริญพุทธมงคลชัยคาถา ระหว่างเวลา 8.30-10.30 น. เป็นการเทศนาธรรมแบบถาม-ตอบ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ถือเป็นลักษณะเฉพาะของงานประเพณีนี้ ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน เวลา 19.00 น. พระสงฆ์จากวัดเสมียนนารีทุกรูปจะออกมาสวดพระอภิธรรมพร้อมกันเพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมงานนำอัฐิบรรพบุรุษมาทำการสวดบำเพ็ญกุศล สำหรับกิจกรรมที่จัดเป็นประจำและมักจะพูดกันจนติดปากว่า “14 บ่าย 2 โมง สรงน้ำพระ” ถือเป็นการนัดหมายของทุกคนที่มาร่วมงานประเพณี โดยวันที่ 14 เมษายนของทุกปี และกำหนดเวลา 14.00 น. ทุกคนจะมาพร้อมกันเพื่อสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีความหมายถึงการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อรับขวัญปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ นอกจากนี้การสรงน้ำพระยังถือเป็นเอกลักษณ์ของงานประเพณีสงกรานต์ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น งานประเพณีสงกรานต์ของวัดเสมียนนารีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณวันละ 1,000 คน โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาภายในวัดเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

ที่อยู่ : วัดเสมียนนารี 32 หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หากสนใจร่วมงาน ประเพณี วัดเสมียนนารีเปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร. 0 2589 4972, 08 1846 3554 โทรสาร 0 2945 4830

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 69, ปอ.29, ปอ.35-1, ปอ.134, ปอ.510 และถนน Local Road มีรถโดยสารประจำทางสาย 67

 

แแหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร