ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตหนองแขม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตหนองแขม : ประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วัดหนองแขม
วัดหนองแขมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เนื่องจากมีหนองน้ำปกคลุมด้วยต้นแขมอยู่ใกล้วัด และต่อมากลายเป็นชื่อตำบลหนองแขม และเขตหนองแขมตามลำดับ  วัดหนองแขมเป็นศูนย์รวมงานประเพณีต่าง ๆ ของคนในชุมชน ประเพณีและกิจกรรมสำคัญที่ทางวัดจัดขึ้นทุกปี ได้แก่ ประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก กิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า ต่อด้วยการแสดงเทศนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของวันอาสหบูชา เมื่อพระภิกษุและสามเณรฉันเพลแล้วพุทธศาสนิกชนจะรับประทานอาหารร่วมกัน ในเวลา19.30 น. มีการแสดงธรรมและให้โอวาทแก่พุทธศาสนิกชน และเวียนเทียนรอบบริเวณอุโบสถจำนวน 3 รอบ  วันเข้าพรรษาของทางวัด ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น กิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มจากการทำบุญ ตักบาตร ในเวลา 05.00 น. หลังจากนั้นมีการสวดมนต์และแสดงธรรมเทศนาที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา กระบุง กระจาด ต้นผ้าป่า และผ้าอาบน้ำฝน ในวันเข้าพรรษานี้ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุถึงเกณฑ์ บวช มักจะนิยมอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่อยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษาทั้ง 3 เดือนนี้ด้วยเรียกว่า “การบวชเอาพรรษา” ภายหลังจากที่พระสงฆ์จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว ทางวัดจะจัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา


ที่อยู่ : วัดหนองแขม 66 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 หากสนใจร่วมงานประเพณี วัดหนองแขมเปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร. 0 2429 3130 (พระครูพินิจวรการ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม)


รถโดยสารประจำทาง : สาย 80

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร