ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตสายไหม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตสายไหม : ประเพณีลอยกระทงตามประทีป
สายไหมเดิมเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ต่อมาจึงได้รับโอนมาขึ้นกับเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งเป็นเขตสายไหมใน พ.ศ. 2540 

งานประเพณีสงกรานต์ของเขตสายไหม หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ประเพณีมหาสงกรานต์สายไหมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 เมษายนของทุกปี ก่อนวันสงกรานต์ กิจกรรมที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยการทำบุญวันมหาสงกรานต์ สรงน้ำพระประจำเขตสายไหม กิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรผู้เฒ่าผู้อาวุโสของชุมชน งานประเพณีลอยกระทงตามประทีปเป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งของเขตสายไหม ซึ่งจัดในเดือนพฤศจิกายนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและสืบสานประเพณีลอยกระทงที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้น ณ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม หรือเป็นรู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าวัดออเงิน ทางวัดได้เตรียมพื้นที่สำหรับลอยกระทงในคลองออเงินซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดถือเป็นเส้นทางเข้าวัดมาแต่ก่อนเก่า แต่ละปีมี ผู้เข้าร่วมงานทั้งมหาสงกรานต์และลอยกระทงตามประทีปจำนวนมาก การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยราชการในพื้นที่ผ่านกิจกรรมวัฒนธรรมสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ชุมชนได้ผลดียิ่งขึ้น


ที่อยู่ : สำนักงานเขตสายไหม 222 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2533 3686, วัดอยู่ดีบำรุงธรรม ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 0 2533 3516


รถโดยสารประจำทาง : สาย 151, 175

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร