ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตสาทร

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตสาทร : ประเพณีอาราติปูยา วัดวิษณุ

วัดวิษณุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยชาวอุตระประเทศจากประเทศอินเดีย เป็นวัดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพียงแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนและแกะสลักด้วยมือจากประเทอินเดียครบ 24 องค์ ภายในเทวสถานมีโบสถ์สีขาว เป็นที่ประดิษฐานรูปพระราม พระนางสีดา พระพรต พระลักษณ์ พระสัตรุต พระหนุมาน พระศิวลึงค์จากแม่น้ำ นรมทา ด้านขวามีรูปพระแม่ทุรคา และด้านซ้ายมีรูปเล็ก ๆ ของพระนารายณ์ พระแม่ลักษมีพระศิวะ พระแม่ปารวตี พระพิฆเนศ พระกฤษณะ พระนางธารา ด้านซ้ายเปน็ พระหนมุานและพระพิฆเนศภายในเทวสถานยังได้มีการจัดพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ฮินดู อย่างพิธี อาราตปูยาเป็นการสวดมนต์สรรเสริญองค์เทพเจ้า สวดในเรื่องรามเกียรติ์ จะมีพิธีอาราติปูยาทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00 น. มีอาจารย์ใหญ่เป็นผู้นำสวดมนต์พร้อมกับวงดนตรีมาบรรเลงประกอบพิธีกรรมการสวดสรรเสริญ


ที่อยู่ : วัดวิษณุ 59 ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 3) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2211 3840 (วัดวิษณุเปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 17, 22, 62, 67, 77, 116, 149

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตสาทร : วิปัสสนากรรมฐาน-วัดบรมสถล ประเพณีชาวมอญ-วัดปรก

วัดบรมสถล (วัดดอน) วัดอนุสรณ์ของชาวทวาย ตั้งขึ้นโดยมังจันจ่าพระยาทวาย เมื่อประมาณพ.ศ. 2340 ชาวทวายอพยพเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 พระเจดีย์สีดำศิลปะพม่าภายในวัด สร้างโดยมองส่วยตองเชื้อสายกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา วัดนี้เดิมมีแต่พระสงฆ์ชาวทวายจำพรรษาอยู่เป็นส่วนมาก ครั้นสมัยรัชกาลที่ 4 ใน พ.ศ. 2400 ทรงเปลี่ยนนามให้ใหม่เป็นวัดบรมสถลจนปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2523 พระมหาวิลาศ ญาณวโร มีศรัทธารวบรวมสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นพระประจำวัด วัดบรมสถลมีการจัดประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาทุกประเพณีมีปูชนียบุคคลทางพุทธศาสนาคือพระครูวิสุทธิ์กัลยาณกิจ (สุมน์ ญาณธมฺโม) เป็นผู้วางฐานบูรณะทำนุบำรุงทั้งการปฏิสังขรณ์และการสอนพระธรรม จัดตั้งโรงเรียนเผยแพร่ศาสนาจนปัจจุบันมีประเพณีการปฏิบัตวิปิสัสนากรรมฐานเป็นประจำทุกเดือน ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้วัดปรก สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวมอญที่นับถือศาสนาพุทธในช่วง พ.ศ. 2470 กลุ่มชนชาวมอญจำนวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองหงสาวดี ประเทศพม่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณวัดนี้ จึงก่อสร้างและทำนุบำรุงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ภายในวัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบเมืองหงสาวดี แสดงเอกลักษณ์ของศิลปะมอญดั้งเดิม พระเจดีย์ทรงลังกา พระพุทธรูปหยกขาวประจำวัดเป็นแบบรามัญ อีกทั้งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูวิมลชัยธรรม (อาจารย์วิชาญ ชยธมฺโม) ชาวปทุมธานีเชื้อสายมอญปทุมธานีเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออุตตมะ จังหวัดกาญจนบุรี ได้อนุรักษ์ประเพณีชาวมอญไว้ ปัจจุบันทางวัดจัดงานทุกประเพณี เช่น ปีใหม่ สงกรานต์แบบ มอญมีการเล่นสะบ้า สรงน้ำพระ ในงานเข้าพรรษาสมัยดั้งเดิมเคยมีการถวายเรือดอกไม้พันชนิด แต่ปัจจุบันยกเลิกไป และมีการจัดสวดมนต์พระไตรปิฎกที่สำคัญของชาวมอญทุกปี ที่สำคัญ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันชาติมอญจะถือเป็นงานประจำปี มีการจัดงานเทศกาลแบบมอญการสวดมนต์ของพระสงฆ์เป็นบาลีสำเนียงมอญ เทศน์ภาษามอญ และกิจกรรมของชาวมอญที่วัดมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษามอญให้ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีพระสงฆ์ประจำวัด 66 รูป มีเด็กชาวมอญจากสังขละบุรีมาเรียนภาษาอยู่ที่วัดประมาณ 60 คน ดูแลโดยพระมหาสำรวย อุตตระ

ที่อยู่ : วัดบรมสถล (วัดดอน) 115 ถนนเจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2211 4565, 0 2211 5149 โทรสาร 0 2211 4228 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ E-Mailwatdon_net@hotmail.com, วัดปรก ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

รถโดยสารประจำทาง : วัดบรมสถล สาย 1, 15, 17, 35, 75, ปอ.504, วัดปรก สาย 2, 22, 35

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร