ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตสวนหลวง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตสวนหลวง : ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดปากบ่อ 
วัดปากบ่อเป็นวัดเก่าแก่ ก่อตั้งโดยชาวลาวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตสวนหลวง เดิมเรียกว่าวัดหัวโค้ง เนื่องจากอยู่ตรงกับทางโค้งของคลองพระโขนง ประเพณีที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งของวัดปากบ่อคือ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ริเริ่มโครงการโดยพระครูสุนทรอรรถนิเทพ (หลวงพ่ออัมพร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 รวมระยะเวลาจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 40 ปี ปัจจุบัน พระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ ประธานมูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ และในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง ให้การสนับสนุนการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นผู้มีจิตศรัทธานำลูกหลานจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมโครงการปีละ 150-200 คน และเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยสงฆ์ โครงการแบ่งออกเป็น 2รุ่น รุ่นที่ 1 เริ่มต้นวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี รุ่นที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครโดยตรงได้ที่วัดโดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทตลอดระยะเวลาปัจจุบัน พระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาส วัดปากบ่อ ประธานมูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ และในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเขตสวนหลวง ให้การสนับสนุนการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้นผู้มีจิตศรัทธานำลูกหลานจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมโครงการปีละ 150-200 คน และเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยสงฆ์ โครงการแบ่งออกเป็น 2รุ่น รุ่นที่ 1 เริ่มต้นวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี รุ่นที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครโดยตรงได้ที่วัดโดยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 เดือน


ที่อยู่ : มูลนิธิหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ (นพกะ วัดปากบ่อ) 333 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร 10250 โทร 0 2321 2685, 0 2721 5240


รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 116, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.544, ปอ.545

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร