ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตลาดพร้าว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตลาดพร้าว: ประเพณีกินเจ ตำหนักพระแม่กวนอิม 
ตำหนักพระแม่กวนอิมสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยพระอาจารย์ใหญ่กวงเซง ตำหนักแห่งนี้เป็นศาสนสถานฝ่ายมหายาน ประเพณีกินเจ ตำหนักพระแม่กวนอิม มีความเชื่อมาจากอรรถาธิบายลัทธิมหายานในพระพุทธศาสนา เรื่องการประกอบพิธีกรรมสักการบูชาพระพุทธเจ้า 7 พระองค์กับพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์ เรียกว่า “เทพเจ้า 9 พระองค์” หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “กิ่วอ้วง ฮุกโจ้ว” และเชื่อว่ากุศลจากการละเว้นเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงจะสามารถชะล้างมลทินออกจากกาย วาจา ใจของผู้ปฏิบัติได้ เทศกาลกินเจของตำหนักฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 ของเดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี ปัจจุบันมีการกินเจเพิ่มเติมจาก 9 วัน เป็น 12 วัน และถ้าปฏิทินจีนมี 13 เดือนจะเพิ่มการกินเจเป็น 13 วัน เพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติถือศีลกินเจได้รับอานิสงส์ผลบุญเสมือนได้กินเจตลอดทั้งปี นอกจากการร่วมเทศกาลกินเจ ผู้ที่สนใจสามารถมาสักการะ ณ พระมหาเจดีย์พระพุทธ เจ้าหมื่นพระองค์ได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์ ณ ชั้น 3 ตำหนักพระแม่กวนอิม ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น. สำหรับวันเสาร์เวลา 18.00-19.30 น. มีการสวดไต่ปุยฉ่าม


ที่อยู่ : ตำหนักพระแม่กวนอิม 4/37 ซอยสุขสันติ 7 ถนนลาดพร้าว ซอย 53 (โชคชัย 4) เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0 2539 3951, 0 2539 6228


รถโดยสารประจำทาง : สาย 96, 156, 502

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร