ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตลาดกระบัง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตลาดกระบัง : ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญ ประเพณีตักบาตรพระร้อย ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดสุทธาโภชน์ 
    วัดสุทธาโภชน์ เดิมชื่อว่า วัดสุทธาวาสแต่ชาวบ้านนิยม เรียกว่า “วัดมอญ” ตั้งอยู่ริมคลองทับยาว (คลองมอญ) ฝั่งทิศเหนือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมอื่ วันที่ 21 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 133 พ.ศ. 2437

   ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญที่วัดสุทธาโภชน์แห่งนี้มีการจัดงานยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งงานนี้ได้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างชุมชนของชาวมอญในแถบลาดกระบัง กิจกรรมในงานมีการแห่หงส์ธงตะขาบ การแห่นกแห่ปลา การเล่นผีอีจู้ การเล่นสะบ้ามอญ การแข่งสะบ้าทอยและการสรงน้ำพระแบบมอญประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ จัดขึ้นในวันอาทิตย์แรก หลังวันออกพรรษาของทุกปี ในช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปลงเรือบิณฑบาตจากสาธุชนกว่าพันคนตลอดริม 2 ฝั่งคลองลำปลาทิว และตอนบ่ายมีการแข่งเรือพาย ประเพณีนี้แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวมอญได้ร่วมกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติสืบต่อกันมาก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนเพื่อนำไปถวายที่วัดสุทธาโภชน์ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวลาดกระบัง การถวายเทียนพรรษาทำขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8  วันอาสาฬหบูชา หรือวันเข้าพรรษาในเดือนกรกฏาคมของทุกปี  ในตอนเช้ามีการทำบุญแด่พระภิษุสงฆ์ ต่อด้วยการถวายเทียนพรรษาซึ่งชาวพุทธถือว่าการทำบุญด้วยเทียนจะให้ความสว่างแก่สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมกุศลจะทำให้ชีวิตของผู้ถวายเทียนเจริญรุ่งโรจน์ดุจแสงสว่างของเปลวเทียน

ที่อยู่ : ชุมชนเลียบคลองมอญ ซอยฉลองกรุง 2 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 08 1867 2810, วัดสุทธาโภชน์ เลขที่ 132 หมู่ที่ 7 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทร 0 2360 6078

รถโดยสารประจำทาง : รถตู้ร่วมบริการ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ลาดกระบัง-มอเตอร์เวย์รถไฟฟ้า แอรพอร์ตลิงค์ ลงที่ สถานีลาดกระบังแล้วต่อรถรับจ้าง

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร