ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตพญาไท

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตพญาไท : ประเพณีเวียนเทียน วัดไผ่ตัน
วัดไผ่ตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2313 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2506 มีพระพุทธโสธรจำลองศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเทหล่อขึ้นประมาณ พ.ศ. 2496 วัดไผ่ตันเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเขตพญาไทในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วัดไผ่ตันจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเป็นพุทธบูชามีกิจกรรมการฟังธรรมต่อด้วยการเดินเวียนรอบอุโบสถ โดยเดินเวียนขวาหรือทักษิณาวรรต 3 รอบเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย มีดอกไม้ ธูป เทียนเป็นเครื่องสักการบูชา ผู้คนต่างเข้าร่วมงานเวียนเทียนที่วัดไผ่ตันเป็นจำนวนมากในแต่ละปี


ที่อยู่ : วัดไผ่ตัน 19 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2279 4698, 0 2271 3975


รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 27, 29, 39, 52, ปอ.10, ปอ.29, ปอ.39, ปอ.59

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร