ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : ประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบรมบรรพตภูเขาทองวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
สระเกศราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทพิเศษ เดิมเป็นวัดเก่าปลายสมัยกรุงศรีอยธุยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ใหัพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” เป็นวัดที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในเจดีย์ เรียกกันว่า “ภูเขาทอง”

ประเพณีนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบรมบรรพตภูเขาทอง เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของวัดสระเกศ จัดในวันจันทรคติ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12ถึงแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ก่อนวันลอยกระทง 7วันของทุกปี สืบประเพณีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกล้า เจ้าอยู่หัวมีการแห่ผ้าแดงบริเวณวัดและเชิญขึ้นห่มพระเจดีย์ประชาชนหมายรู้ไดว่ามีงานประเพณีโดยสังเกตจากผ้าแดงนี้ ในงานมีมหรสพและร้านค้าขายของนานาชนิด มีพุทธศาสนิกชนต่างพากันมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองนี้อย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปี

ที่อยู่ : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 344 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2225 5873


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 15, 37, 47, 49, ปอ.37, ปอ.49

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร