ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางรัก

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางรัก : เทศกาลนวราตรีหรือดุซเซร่า วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดแขก สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2422 โดยชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนสีลมสร้างเป็นเทวสถานของเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี เป็นรูปศาลาขนาดเล็ก ใช้ชื่อว่า ศาลาศรีมรีอัมมัน ต่อมาชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ย่านถนนสีลมได้ร่วมมือกับชาวอินเดียทั่วไปสร้างโบสถ์ขึ้น แล้วนำองค์เจ้าแม่ศรีมหา อุมาเทวีขึ้นประดิษฐานในโบสถ์ จากนั้นได้นำองค์เทวรูปต่าง ๆ จากประเทศอินเดียมาประดิษฐานรวมไว้อีกด้วยแต่ละปีทางวัดฯ จัดให้มีงานประเพณีเรียกว่าเทศกาลนวราตรีหรืดุซเซร่าขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม เป็นพิธีเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งสมัยพระเวท(ยุคพราหมณ์) มีการประกอบพิธีบูชาองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีและองค์เทพต่าง ๆ รวม 10 วัน 10 คืน และในคืนสุดท้ายของงานจะมีการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวีออกแห่ไปนอกวัดอีกด้วยวัดพระศรมีหาอุมาเทวีเปิดให้เข้า บูชารูปเคารพของเทพเจ้าตามศาสนาฮินดูต่างๆ ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. วันศุกร์ เวลา 06.00-21.00 น.

ที่อยู่ : มูลนิธิวัดศรีมหาอุมาเทวี 2 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2238 4007

รถโดยสารประจำทาง : สาย 15, 76, 77, 115, ปอ.2, ปอ.4

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร