ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางนา : ประเพณีแข่งขันเรือยาว วัดบางนานอก
วัดบางนานอกก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2400 ด้วยพื้นที่ของวัดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา การสัญจรไปมาแต่เดิมของชาวบ้านในชุมชนจึงใช้เรือเป็นพาหนะ เมื่อถึงงานบุญชาวบ้านพายเรือเข้ามาที่วัดเพื่อทำบุญและเมื่อเสร็จแล้วจึงชวนกันพายเรือแข่งเพื่อความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีภายในชุมชนหลัง จากนั้น การแข่ง เรือ พายได้หายไปจากชมุ ชนวัดบางนานอกต่อมา พ.ศ. 2550 พระโสภณธรรมวาที เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา เจ้าอาวาสวัดบางนา นอก ได้คิดฟื้นฟูการแข่งเรือยาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตบางนาขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล เป็นรางวัลของการแข่ง 2 ประเภทคือการแข่งเรือพายประเภท 30 ฝีพาย และประเภท 55 ฝีพาย การแข่งขันเรือยาวจึงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันการแข่งขันเรือพายวัดบางนานอกถือเป็นงานระดับชาติและเป็นงานประเพณีแข่งเรือแห่เดียวของกรุงเทพมหานคร การแข่งขันประจำปี จัดขึ้น 2 วัน สำหรับรอบคัดเลือกและรอบชิง

ที่อยู่ : วัดบางนานอก ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2173 5066

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 115, 116, 129, ปอ.23, ปอ.102, ปอ.129, ปอ.142, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.544

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร