ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตคลองสาน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตคลองสาน : ประเพณีวันวิสาขบูชา วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

วัดเศวตฉัตรวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร “พระเจ้าอัยกาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์” (พระองค์เจ้าฉัตร ต้นสกุล ฉัตรกุล) ทรงสร้างในระหว่าง พ.ศ. 2359-2373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า “วัดเศวตฉัตร” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้สร้างวัดวัดเศวตฉัตรวรวิหาร เป็นศูนย์รวมงานประเพณีต่างๆ ของคนในชุมชน อาทิเช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพุทธศาสนา วัดเศวตฉัตรวรวิหารจัดให้มีกิจกรรมตามประเพณี เริ่มด้วยการทำบุญในตอนเช้า ต่อด้วยการสวดมนต์ ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรม ในช่วงค่ำกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ทำวัตร สวดมนต์ เวลา 19.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และเวลา 20.00 น. เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบเพื่อเป็นการระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน


ที่อยู่ : วัดเศวตฉัตรวรวิหาร 1401 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

รถโดยสารประจำทาง : สาย 6, 88, 111

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร