ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางเขน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางเขน : ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของชาวนาไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำนาในช่วงฤดูเก็บเดี่ยว ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวของเขตบางเขนถือเป็นประเพณีที่ชาวบางเขนมีความภูมิใจ ด้วยประวัติของประเพณีในวันที่ 5 มิถุนายน 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อทรงกราบสักการะพระพุทธสิหิงค์ในพระอุโบสถแล้วได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่แสดงการลงแขกเกี่ยวข้าว หน้าบริเวณพลับพลาพระที่นั่งทรงหว่านข้าวที่พระแท่นด้านหน้าพลับพลาลงบนผืนนาด้านเหนือของวัดพระศรีมหาธาตุฯ แล้วเสด็จเยี่ยมสถานีทดลองเกษตรกลางของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเขตบางเขนตระหนักถึงความสำคัญถึงเหตุการณ์มหามงคลนี้ จึงได้ฟื้นฟู เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไว้ โดยกำหนดการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการด้านประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วิทยาลัยพุทธศาสน์และปรัชญาในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ว่าโครงการจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรำลึกถึงประเพณีที่งดงามอันเป็นมหามงคลนี้ไว้สืบไป

ที่อยู่ : วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 149 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2544 8000

รถโดยสารประจำทาง: สาย 29ก, 59, 95ก, 150, 356, ปอ.59, ปอ.356, ปอ.513, ปอ.524, ปอ.554

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร