ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตบางกะปิ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตบางกะปิ : ประเพณีวันอาสาฬหบูชา วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ประเพณีวันอาสาฬหบูชา วัดเทพลีลา
อาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนกรกฎาคม ถือเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่ ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกเมื่อ 54 ปีก่อนพุทธศักราช ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในวันนี้จึงบังเกิดรัตนตรัย แก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ การจัดงานประเพณีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาของวัดพระไกรสีห์ (น้อย) ประกอบด้วยพิธีและกิจกรรมที่สำคัญคือ การตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การแห่เทียนพรรษาเพื่อพระสงฆ์ได้จุดบูชาตลอดระยะเวลา 3 เดือน กิจกรรมสำคัญคือการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบโดยเริ่มเวลา 20.00 น.ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานเวียนเทียนประมาณ 10,000 คน

ประเพณีวันอาสาฬหบูชา ที่วัดเทพลีลาซึ่งเป็นพระอารามหลวงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. เช่นกัน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ต่อด้วยการถวายเทียนพรรษามีกิจกรรมสำคัญคือ การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเวลา 20.00 น.

ที่อยู่ : วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 60, 71, 93, 137, 168, 501

ที่อยู่ : วัดเทพลีลา ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

การเดินทางรถยนต์ : ใช้เส้นทางถนนรามคำแหง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเทพลีลา ที่ซอยรามคำแหง 39

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร