ขนบธรรมเนียมประเพณีเขตทวีวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เขตทวีวัฒนา : งานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดปุรณาวาส
วัดปุรณาวาส เป็นวัดราษฎร์ เดิมชื่อ วัดราชบุญธรรม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับ อนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2397 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 ในแต่ละปี ทางวัดฯ จะ จัดงานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เช่น วันอาสหบูชาและวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก กิจกรรมของทางวัดในวันอาสาฬหบูชา เริ่มต้นขึ้นในเวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร จากนั้นพระภิกษุสงฆ์เทศนาธรรมและมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมหลังจากพระภิกษุสงฆ์ฉันเพลแล้วเสร็จ พุทธศาสนิกชนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงคำ เป็นการเวียนเทียนโดยเริ่มในเวลา 20.30 น. เจ้าอาวาสเป็นผู้กล่าวเทศนาธรรมโดยให้โอวาท จำนวน 1 กัณฑ์ จากนั้นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ

      วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 พระสงฆ์เถรวาทพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษา กิจกรรมวันเข้าพรรษาของทางวัดจะมีเฉพาะช่วงเข้า เริ่มต้นด้วยการทำบุญ ตักบาตรในเวลา 07.00 น. เช่นเดียวกับวันอาสาฬหบูชา ในเวลา 09.00 น. ภายหลังการเทศนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษามีการถวายต้นเทียนไฟฟ้าหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนพิธีกรรมในเข้าพรรษาจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ 11.30 น.


ที่อยู่ : วัดปุรณาวาส 21 หมู่ 3 ถนนราชานุเคราะห์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เปิดตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน โทร. 02 441 9971, 081 750 0725


รถโดยสารประจำทาง : ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทาง สาย 84ก, 124, 125, ปอ.515

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร