กีฬาและนันทนาการเขตดินแดง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตดินแดง : กระบี่กระบอง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
กระบี่กระบอง คือ ศาสตร์การต่อสู้ชนิดหนึ่งของไทย เกิดขึ้นราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงกระบี่กระบองในบทพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาของรัชกาลที่ 2 สันนิษฐานว่าแต่เดิมกระบี่กระบองใช้ในการศึกสงคราม แต่ต่อมาภายหลังเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการป้องกันตัว เป็นการออกกำลังกายและถือว่าเป็นกีฬาไทยชนิดหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2525 ทีมศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทสไทยจัดตั้งชมรมกระบี่กระบองขึ้นเพื่ออนุรักษ์กระบี่กระบอง ซึ่งเป็นกีฬาไทยโบราณไว้ไม่ให้สูญไป อาวุธที่ใช้ในการฝึกมีหลายชนิดด้วยกัน เช่นมีความ กระบี่ ดาบ ง้าว พลอง ดั้ง โล่ เขน ไม้สั้น ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกชายหญิงประมาณ 10 คน อายุระหว่าง 10-44 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดฝึกซ้อมทุกวัน ณ อาคารเวศน์ 1 ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. วันเสาร์เริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 13.00-20.00 น. หยุดวัน

ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (Thai-Japan Bangkok Youth Center) 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ สำนักงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2245 4749, 0 2245 4743-7

รถโดยสารประจำทาง : สาย 12, 13, 24, 36, 36ก, 54, 69, 73, 73ก, 168, ปอ.168, ปอ.171, ปอ.514, ปอ.534, ปอ.พ.4

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร