กีฬาและนันทนาการเขตราษฎร์บูรณะ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตราษฎร์บูรณะ: กีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส 
กำเนิดกีฬาเซปักตะกร้อ เริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ.2508 เมื่อสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานเทศกาล “กีฬาไทย” ขึ้น ซึ่งครั้งนั้น สมาคมกีฬาตะกร้อจากประเทศมาเลเซีย ได้นำวิธีการเล่นตะกร้อของ “มาเลเซีย” มาเผยแพร่ให้คนไทยรู้จัก และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกติกาของตะกร้อไทยด้วย สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสาธิตกีฬาตะกร้อของทั้งสองประเทศ ระหว่างไทยกับมาเลเซียขึ้นและได้ตั้งชื่อกีฬาตะกร้อนี้ว่า “เซปัก-ตะกร้อ” เป็นภาษาของ 2 ชาติรวมกัน  ทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส เริ่มต้นโดยอาจารย์สุรินทร์ ผาจันเทิน ซึ่งเป็นผู้นำกีฬาเซปักตะกร้อ มาบรรจุในวิชาพละศึกษาของโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส ปัจจุบันมีสมาชิกในทีมทั้งหมดประมาณ 15 คน สมาชิกในทีมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องจากโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาแต่รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็จะมาช่วยฝึกสอนและถ่ายทอดวิชาแก่รุ่นน้อง ๆ ร่วมกับอาจารย์สุรินทร์เป็นประจำ การฝึกซ้อมทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส จะทำ การฝึกซ้อมในวันจันทร์-ศุกร์ สถานที่ฝึกซ้อม คือ สนามตะกร้อโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสผู้สนใจสามารถมาเรียนหรือร่วมฝึกซ้อมกับทีมฯ ได้ตั้งแต่เวลา 15.30 -17.30 น. และในวันเสาร์ตั้งแต่ เวลา 9.00-11.00 น.


ที่อยู่ : 188 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0 2427 4626

รถโดยสารประจำทาง : สาย 17, 37, 85, 88

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร