กีฬาและนันทนาการเขตพระนคร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตพระนคร : ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ เดิมคือศูนย์เยาวชนอำเภอพระนคร เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2503 อาศัยอยู่กับโรงเรียนเทศบาลวัดมกุฏกษัตริยาราม แต่เนื่องจากศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ ต้องอาศัยสถานที่ของโรงเรียน ทำให้ดำเนินงานไม่สะดวกและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ต่อมาเทศบาลนครกรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ใหม่ หลังจากนั้นได้เริ่มทำการและจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2504 ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ มีพื้นที่อยู่ในเขตพระนคร บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม เปิด ให้บริการประชาชนโดยมีค่าบริการ 2 ระดับคืออายต่ำกว่า18 ปีค่าบริการ 10 บาทต่อปี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ค่าบริการ 40 บาทต่อปี ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านพลศึกษาและ ศิลปะ อาทิ นาฏศิลป์ไทย คหกรรม ศิลปะ ดนตรีไทย ร้องเพลง ลีลาศแอโรบิก หมากฮอส-หมากรุก นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ทางศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ ยังมีการส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนอีกด้วยจุดเด่นของศูนย์เยาวชนเทเวศร์ฯ คือ ห้องออกกำลังกายที่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายที่หลายหลาก มีผู้ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่อยู่ : ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 266 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2281 1070


รถโดยสารประจำทาง : สาย 10, 53

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร