คหกรรมศิลป์เขตตลิ่งชัน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตตลิ่งชัน : ตลาดน้ำตลิ่งชัน
ในสมัยพลตรี จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตตลิ่งชันจัดสร้างตลาดน้ำตลิ่งชันขึ้น โดยมีนายประชุม เจริญลาภ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน เป็นผู้รับนโยบายและทำโครงการพัฒนา ตลาดน้ำหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชันขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีนั้น สำนักงานเขตตลิ่งชันได้กำหนดแนวทางพิจารณาให้เกิดเป็นตลาดน้ำขึ้นใหม่โดยทำการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อจะทำการพัฒนาตลาดบกให้เป็นตลาดน้ำ เพราะถนนเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน โดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนและสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าสำนักงานเขตฯ เป็นศูนย์ตลาดนัดเพื่อการเกษตร และจัดให้มีการประกวดพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ นิทรรศการและการบรรยายทางวิชาการด้านการเกษตร ตลอดจนสินค้าอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ยังจัดให้มีการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อชมสภาพชีวิตสองฝั่งคลอง และขึ้นชมสวนกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เข้ามาซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรและรู้จักท้องที่เขตตลิ่งชันเป็นอย่างดี ส่วนบริเวณริมคลองชักพระ หน้าสำนักงานเขตฯ จัดทำโป๊ะแพเลียบคลองชักพระถึงทางรถไฟเพื่อเป็นสถานีลงเรือท่องเที่ยวทางน้ำและเป็นศูนย์อาหารทางน้ำ โดยผู้ค้าต้องใช้เรือเป็นร้านค้า เพื่อให้มีสภาพเป็นตลาดน้ำเหมือนในอดีต พร้อมทั้งอนุรักษ์ให้เป็นของดีของเขตตลิ่งชัน

ภายหลังได้มีการจัดตั้ง “ประชาคมตลาดน้ำ” โดยการรวมตัวของผู้ค้าทั้งหมด และให้มีการเลือกกรรมการและประธานประชาคมเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารตลาดน้ำ โดยประชาคมฯ จะรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ดูแลผู้ค้าตลาดน้ำ รวมทั้งการเงินของตลาดน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของสำนักงานเขตฯ

ในปัจจุบัน สำนักงานเขตฯ ได้เข้าดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชัน งานเทศกาลเกษตรแฟร์ของดีเขตตลิ่งชันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ในอนาคตจะได้ดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและของดีทั้ง 50 เขต เป็นจุดศูนย์รวมสินค้า OTOP รวมทั้งศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และก่อให้เกิดความหลากหลายในสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกวันอีกด้วย

ที่อยู่ : ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางขุนศรี บริเวณหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 (เปิดเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 08.00-16.00 น.)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 79

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร