ช่างฝีมือเขตดอนเมือง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตดอนเมือง : บ้านงานไม้ประดิษฐ์ 
บ้านงานไม้ประดิษฐ์ก่อตั้งโดยนายจรัล ขุนทอง โดยมีแนวความคิดนำวัสดุที่เป็นของหาง่ายรอบๆ ตัว เช่น กิ่งไม้ เศษ ไม้ รากไม้ ผล ใบ ฯลฯ มาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันและยังมีความสวยงาม เช่น ตุ๊กตารูปสัตว์ และของประดับบ้านที่หลากหลาย ผลงานประดิษฐ์มีลักษณะเด่นคือ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้นำสิ่งไร้ค่ามาสร้างผลิตภัณฑ์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบกันทุกวัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต้นแบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับรางวัลอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจติดต่อล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.

ที่อยู่ : 236/64 ซอย 6 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถานครูไทยถนนสรณคมน์ 14 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2929 9330, 08 1400 1126 และ 08 6762 1496

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, 95, 504, 510

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร