ช่างฝีมือเขตคลองเตย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตคลองเตย : ไม้ดัดไทย วัดคลองเตยใน
ไม้ดัดไทย คือ ต้นไม้ที่สามารถนำมาดัดให้เป็นรูปต่างๆ ได้มีหลายชนิด เช่นไม้ตะโก ไม้ข่อย ไม้โมก ไม้ชา มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เจ้าอาวาสสัดคลองเตยใน พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ ได้รับการสืบทอดศาสตร์ด้านไม้ดัดมาจากโยมนิดซึ่งสืบทอดความรู้มาจาก “ขุนวิถี” (กำนันแนบ สักเนตร) ไม้ดัดวัดคลองเตยในเป็น “ไม้ใหม่รูปแบบโบราณ” มีอยู่ 9 ชนิดได้แก่ ไม้กระบวน ไม้ฉาก ไม้หกเหียน ไม้เขน ไม้ป่าข้อม ไม้ญี่ปุ่น ไม้กำมะลอ ไม้ตลกราก และไม้เอนชายมอ ไม้ดัดแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ ไม้ประจบป่า หมายถึง ไม้ที่พบตามป่า ท้องนา เมื่อพบแล้วเห็นว่ามีรูปร่างเป็นช่อๆ ก็นำเอามาเลี้ยง ไม้ชนิดนี้ต้องใช้เวลาเลี้ยงและดัดนาน ประเภทที่ 2 เรียกว่า ไม้ประจบหุ่น หมายถึง ไม้ที่พบแล้วพิจารณาเห็นว่ามีหุ่นค่อนข้างเข้าตำรา ก็ตัดนำมาตกแต่ง ประเภทสุดท้ายเรียกว่า ไม้วิชา เป็นไม้ที่ขุดมาแล้วรอให้แตกหรือเติบโตตามที่ผู้เลี้ยงตกแต่งหรือดัดให้เป็นไปตามลักษณะที่ต้องการ จำนวนไม้ดัดภายในวัดคลองเตยในมีมากมายนับ 1,000 กระถาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบไม้ดัดโบราณไว้ไม่ให้สูญหาย


ที่อยู่ : วัดคลองเตยใน ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (โทร. 0 2249 3177, 0 2249 3364)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 13, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 507, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร