ศิลปะการแสดงเขตดินแดง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตดินแดง : การแสดงโขน ชมรมอภิญญานาฏศิลป์
ชมรมอภิญญานาฏศิลป์ก่อตั้งโดยนายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ ชมรมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้ปลอดภัยของอบายมุขรูปแบบต่างๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ ตามแบบมาตรฐานของคนไทยโดยเริ่มจากการรำแม่บท เพลงช้าเพลงเร็ว การฝึกท่าพระ ท่านางขั้นพื้นฐานแล้วจึงเรียนระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ นอกจากการเรียนและฝึกซ้อมโดยทั่วไปแล้วชมรมยังทำหน้าที่ในการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและศิลปินเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆอีกด้วย

ที่อยู่ : 582/35 ซอยอยู่เจริญ 7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2647 8581

รถโดยสารประจำทาง : สาย 38, 136, 206, 514, 528

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร