ศิลปะการแสดงเขตดอนเมือง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตดอนเมือง : การแสดงวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานตั้งแต่ขั้นปฐมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วงโยธวาทิต เริ่มก่อตั้งวงเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณจากการจัดงานราตรีรวมน้ำใจครั้งที่ 1 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนวัดดอนเมือง เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีจำนวน 40 ชิ้น หลังจากนั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร แต่ละปีจะมีนักเรียนที่เข้าร่วมวงประมาณ 30-60 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้การควบคุมฝึกซ้อมของนายประกาศ จันไธสง อาจารย์ประจำโรงเรียนวัดดอนเมือง การฝึกซ้อมของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดดอนเมืองอยู่บนพื้นฐานการสร้างระเบียบวินัยนักเรียนได้เรียนทฤษฏีโน้ตสากลและปฏิบัติเครื่องดนตรีควบคู่กันไป

เวลาฝึกซ้อมวันธรรมดา เริ่มเวลา 15.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น. และช่วงปิดภาคเรียนมีการเข้าค่ายฝึกซ้อมตลอดระยะเวลา 3 เดือน

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2566 1918

รถโดยสารประจำทาง : ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต สาย 29, 59, 95, 187, 504, 510, 513, 538

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร