ศิลปะการแสดงเขตหลักสี่

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตหลักสี่ : การแสดงกลองยาว โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) ก่อตั้งโดยนายอำเภอท่านหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 เป็นโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่โดดเด่นด้านศิลปะการแสดงของโรงเรียนวัดหลักสี่คือ การบรรเลงกลองยาวของนักเรียน เริ่มก่อตั้งวงกลองยาวตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นลักษณะชมรมกลองยาว ต่อมา พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้นำวิชากลองยาวเข้าไปอยู่ในหลักสูตรท้องถิ่นตามนโยบายต้นสังกัด

คณะกลองยาวของนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่มีทักษะการตีกลองยาวที่เชี่ยวชาญสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและเป็นที่รู้จักในเขตหลักสี่ นักเรียนสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น การตีกลองยาวแบบแบ่งข้างเพื่อแสดงศิลปะการต่อสู้ ตีประกอบการรำเถิดเทิง และการรำกลองยาว ชมรมฯ ให้บริการแสดงกลองยาวในโอกาสต่างๆ เวลาฝึกซ้อมทุกวันอังคารและวันพุธ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ฝึกซ้อมระหว่างเวลา 09.00-12.00 ผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) 101 หมู่ 4 ซอยชัยภัทร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2573 7123 โทรสาร 0 2573 7123

 

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, ปอ.29, ปอ.59, ปอ.510, ปอ.554, ปอ.555

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตหลักสี่ : การแสดงหุ่นสายเสมา

คณะหุ่นสายเสมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2547 ดำเนินการโดยนายนิมิต พิพิธกุล ซึ่งได้รับมอบพื้นที่ในการสร้างโรงละครหุ่นสายจากมารดา โดยมีแนวคิดที่จะสรรค์สร้างงานศิลปะหุ่นสายให้เกิดอัตลักษณ์ในรูปของสื่อศิลปะพื้นบ้านและงานศิลปะร่วมสมัย เนื้อหาที่นำเสนอเป็นการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่น เรื่องดอนมะขวิด ผู้พิชิต มีเพลงไทยในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชิวิตไทย เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงข้างขึ้นเดือนหงาย และบทเพลงพระราชนิพนธ์เข้ามาร้องประกอบการแสดง มีการสอดแทรกธรรมของสมเด็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเนื้อเรื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในด้านคุณธรรมพร้อมไปกับกิจกรรมการแสดง คณะมีการสาธิตและฝึกสอนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน คณะหุ่นสายเสมามีการจัดการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ โรงละครรับผู้ชมได้ 50 ที่ต่อ 1 รอบ

ที่อยู่ : โรงละครหุ่นสายเสมา 16/225 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 58 (สุขสรรพ์ 3) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2956 4180

 

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, ปอ.4, ปอ.10, ปอ.29, ปอ.504, ปอ.510

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร