ศิลปะการแสดงเขตหนองจอก

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตหนองจอก : การแสดงนาเสพประยุกต์ คณะแสงรุ่งเรือง 
นาเสพ เป็นการแสดงของชาวมุสลิม มีต้นกำเนิดมาจากการอ่านคัมภีร์ของชาวมุสลิม กำเนิดมาแต่สมัยโบราณ การเล่นคล้ายๆ การเล่นลำตัด และใช้เล่นในพิธีหรือเทศกาลต่างๆ ทางศาสนา คณะนาเสพประยุกต์ของเขตหนองจอก มีชื่อว่า คณะแสงรุ่งเรือง ก่อตั้งโดย คุณละม่อม โต๊ะโอ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์การแสดงนาเสพของชาวไทยมุสลิมให้คงอยู่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันคณะฯ ได้มีการประยุกต์การแสดงให้เหมาะแก่ยุคสมัยและดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการแสดงนาเสพตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตหนองจอกหลังจากผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้แล้วจะมีโอกาสไปร่วมแสดงในงาน ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ไปยังผู้ชมด้วย คณะแสงรุ่งเรืองได้จัดกิจกรรมการสอนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธเวลา 08.00-10.00 น. ที่โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

 

ที่อยู่ : 75/1 หมู่ 9 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร. 08 5338 7602โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง 25 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร. 0 2543 1163

รถโดยสารประจำทาง : สาย 131 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร