ศิลปะการแสดงเขตสายไหม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตสายไหม : การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยก่อตั้งโดยพลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก ใน พ.ศ. 2490 เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา การแสดงลูกทุ่งของโรงเรียน เริ่มดำเนินกิจกรรมโดยแนวคิดของนายเฉลิมชัย จันทรมิตรี ที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการบูรณาการการเรียนกับดนตรี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านคุณภาพนักร้อง ความพร้อมเพรียงของนักแสดง ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินการแสดง เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนักเรียนประสบความสำเร็จสามารถคว้ารางวัลการขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับชาติได้ ผลพลอยได้คือ นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตใจอ่อนโยน สุภาพเรียบร้อย และสามารถเข้าศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาทางการแสดงได้ นักเรียนมีการฝึกซ้อมเป็นประจำหลังเลิกเรียน


ที่อยู่ : โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 171/3151 ถนนพหลโยธิน (ถนนรณนภากาศ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2523 3402-05


รถโดยสารประจำทาง : สาย 34, 39, 114, ปอ.3, ปอ.39

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร