ศิลปะการแสดงเขตสาทร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตสาทร : การแสดงนาฏศิลป์ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ชุมชนสวนพลู 
ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนสวนพลู จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2538 โดยนางนงเยาว์ พรหมคุณเพื่อสอนนาฏศิลป์ให้แก่เยาวชนในกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเซื่องซึมซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการติดยาเสพติด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์เริ่มจากการฝึกหัดกันภายในโรงเรียนอนุบาลสิขาเอเชีย และออกให้บริการฝึกสอนตามชุมชนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสิขาเอเชีย การแสดงนาฏศิลป์ของชมรมฯ เป็นการแสดงนาฏศิลป์มาตรฐาน มีทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เด็กชายให้ฝึกกลองยาว และเด็กหญิงฝึกรำชุดสวยงามต่าง ๆ ชมรมฯ ได้เข้าร่วมประกวดนาฏศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ พ.ศ. 2552-2554 และการให้บริการชุมชนในโอกาสต่างๆ


ที่อยู่ : ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนสวนพลู 33 ซอยสวนพลู 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2286 9476

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 62, 67

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร