ศิลปะการแสดงเขตสะพานสูง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตสะพานสูง : การแสดงลิเกฮูลู โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 1 (ภาคฟัรฺฎูอัยนฺ)
ชาวไทยมุสลิมในเขตสะพานสูงเป็นชาวไทยมุสลิมที่มาจากจังหวัดปัตตานี ได้รวมตัวกันจัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นใช้ชื่อว่าโรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 1 เขตสะพานสูง ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ในหลกั ธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิมเพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอมความรู้และภูมิปัญญาให้ลูกหลานชาวไทยมุสลิม คณะลิเกฮูลู โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 1ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยนางสาวเมทินี หวังพิทักษ์ และนายอดิศักดิ์ บุญมา ทั้งสองได้เห็นการแสดงของเยาวชนมุสลิมจากงานมะเซาะสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2551 จึงได้ชักชวนกันเริ่มต้นจัดกิจกรรมการแสดงลิเกฮูลูขึ้น โดยคัดเลือกเพลง ออกแบบท่าเต้น ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงภายใต้การสนับสนุนของนายวุฒิชัย เรืองศรี ประธานชุมชนสามแยกคลองหลอแหล การแสดงลิเฮูลูของโรงเรียนมะเซาะฮะตดุดนี 1 เป็นการแสดงทปี่ ระกอบด้วยผู้แสดงอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 18 ปี มีสมาชิกทั้งชายและหญิง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คนการแสดงไม่มีวงดนตรีประกอบ ใช้เพลงขับร้องจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศมาเลเซียประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบทเพลงของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ฝึกซ้อมทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.


ที่อยู่ : โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 1373 หมู่ 7 สามแยกคลองหลอแหล ซอยราษฎร์พัฒนา 10 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0 2517 7399

รถโดยสารประจำทาง : สาย 58, 113, 143, 152, ปอ.15, 20, ปอ.พ.305, 306, 307

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร