ศิลปะการแสดงเขตวังทองหลาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตวังทองหลาง: การแสดงวงดนตรีประยุกต์ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก การแสดงวงอังกะลุง โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 
1.โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เป็นโรงเรยี นสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 91 ตารางวาเปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วงดนตรีประยุกต์เป็นกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงที่มีความโดดเด่นของโรงเรียน ซึ่งประสบความสำเร็จโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Contemporary ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเมโลเดียนประจำ พ.ศ. 2553 วงดนตรปี ระยุกต์ของโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกทำการฝึกซ้อมในวันธรรมดา ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น.


2.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยนางบุตร เกตุหิรัญ และนางหนู เครือคล้ายได้มอบที่ดินให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษาเปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 วงอังกะลุงเป็นกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงที่มีความโดดเด่นของโรงเรียน ชมรมตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ต่อมานำวิชาอังกะลุงเข้ามาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเป็นชั่วโมงกิจกรรมชมรม สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ด้วยธรรมชาติของการบรรเลงอังกะลุงที่ต้องบรรเลงพร้อมกัน ทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านการบรรเลงดนตรีและการใช้ชีวิตประจำวัน วงอังกะลุงของโรงเรียนวัด สามัคคีธรรมทำการฝึกซ้อมในวันธรรมดา ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น.

 
ที่อยู่ : โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 87 หมู่ 9 ซอยลาดพร้าว 96 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2514 1716 โทรสาร 0 2514 1716, โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 51/1 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2514 2807 โทรสาร 0 2530 2640


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 27, 44, 92, 96, 137, 145, 514

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร