ศิลปะการแสดงเขตลาดพร้าว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตลาดพร้าว: โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ 
โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์จัดตั้งโดยนายสนชัย เครือคล้ายเมื่อ พ.ศ. 2549 บนพื้นที่ 3 ไร่เปิดสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีจีน และนาฏศิลป์ลักษณะเด่นของโรงเรียนประกอบด้วยสวนพฤกษศาสตร์ มีพรรณไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรีไทยปลูกในพื้นที่ มีพิพิธภัณฑ์วิถีไทยไว้ให้ผู้สนใจศึกษา โรงเรียนฯมีโครงการที่จัดให้ชุมชนและผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีโครงการให้ทุนนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครศึกษาเพื่อฝึกฝน พัฒนาทักษะสู่ความชำนาญระดับอาชีพ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ดนตรีไทยและรำไทยและได้ร่วมมือกับวัดในชุมชนจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทยในบริเวณวัดอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนฯ ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีในสวนเพื่อเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ ในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ละปีมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งเพื่อเข้าเรียนได้


 ที่อยู่ : โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ 12/33 หมู่ 11 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2942 2593


รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 27, 44, 96, 145, 191

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร