ศิลปะการแสดงเขตพญาไท

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตพญาไท : การแสดงรำไทย โขน และดนตรีไทย โรงเรียนบ้านครูพรรณจันทร์ 
โรงเรียนบ้านครูพรรณจันทร์ดำเนินกิจการโดยนางพรรณจันทร์ ศาลยาชีวิน ทายาทของพระยา ลักษมัณสุพจน์ (บุญ ศาลยาชีวิน) ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย โรงเรียนนี้ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เริ่มจากการสอนที่บ้านก่อนต่อมาได้ปรับปรุงพื้นที่เปิดเป็นโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ วิชารำไทย โขน ดนตรีไทย (ระนาดเอก, ขิม) นอกเหนือจากวิชาต่างๆ ที่สอนแล้วยังเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมมีการฝึกสอนมารยาทให้กับเด็กๆ และมีโครงการเรียนฟรีให้กับลูกหลานของทหารที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนอีกด้วย

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านครูพรรณจันทร์ 43/1 ซอยพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2279 8807

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 27, 29, 39, 59, ปอ.10, ปอ.29, ปอ.39, ปอ.59

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร