ศิลปะการแสดงเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : การแสดงละครชาตรี กลุ่มบ้านละคร-บ้านศิลปะ ถนนหลานหลวง 
ละครชาตรีมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นที่นิยมแพร่หลายทางภาคใต้ของประเทศไทย มีพัฒนาการจนกลายมาเป็นละครที่รวมศิลปะการร้องและการรำเข้าด้วยกันและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ย่านบ้านละครชาตรี ถนนหลานหลวง เป็นที่อยู่ของเหล่าศิลปินละครชาตรีที่อพยพขึ้นมาจากภาคใต้ ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปินต่างสืบเชื้อสายศิลปะการแสดงละครชาตรีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีด้วยกัน 3 คณะใหญ่ ได้แก่

1. บ้านละครชาตรคี ณะครพูนเรืองนนท์ นายพูนเรืองนนท์ (รุ่นที่ 1) สืบเชื้อสายศิลปะการแสดงละครชาตรีมาจากต้นตระกูลชาวนครศรีธรรมราช คือ พระศรีชุมพล (ฉิม) ซึ่งรับราชการในราชสำนักนครศรีธรรมราชจนได้รับสมญานามว่า “ละครเรือเร่หรือละครเรือลอย” และสืบทอดให้แก่นายทองใบ เรืองนนท์ (รุ่นที่ 2) ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ละครชาตรี)ประจำพุทธศักราช 2540 ปัจจุบันผู้ดูแลคือ นางบัวสาย เรืองนนท์ อายุ 47 ปี (รุ่นที่ 3)


2. บ้านละครชาตรีคณะจงกล โปร่งน้ำใจ ก่อตั้งคณะใน พ.ศ. 2519 โดยนางจงกล โปร่งน้ำใจเป็นคณะที่พัฒนาการแสดงละครชาตรีให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันเรียกว่า “ละครชาตรีเข้าเครื่อง”แต่ก็ยังคงรักษาการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิมไว้ด้วย คณะจงกล โปร่งน้ำใจแสดงละครชาตรีแก้บน ณ ศาลท่านท้าวมหาพรหม เป็นระยะเวลา 34 ปีมาแล้ว ปัจจุบันดูแลโดยนายชูเกียรติ แก้วฟ้าเจริญ


3. บ้านละครชาตรีคณะกนกพร ดำเนินกิจการมานานกว่า 20 ปี ก่อตั้งโดยคุณแม่ละม่อม ทิพโอสถ ซึ่งเป็เจ้าของคณะ ปัจจุบันนี้รับจ้างแสดงละครชาตรีแก้บน ณ ศาลท่านท้าวมหาพรหมดูแลโดยนางกนกพร ทิพโอสถ มีสมาชิกในคณะกว่า 20 คน


ที่อยู่ : นางบัวสาย เรืองนนท์ 193 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2282 4918, บ้านละครชาตรีคณะจงกล 207 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2282 4137, บ้านละครชาตรีคณะกนกพร 203/2 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 8, 37, 44, 59, 60, 79, ปอ.511, ปอ.512

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร