ศิลปะการแสดงเขตปทุมวัน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตปทุมวัน : การแสดงกลองยาว คณะศิษย์พ่อปันยีพ่อปู่ฉัตรแก้ว
ชุมชนพระเจนมีประวัติมายาวนานหลายสิบปี ชื่อชุมชนได้มาจากชื่อของพระเจนสถลราชผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณชุมชนในอดีต และมีศาลของพ่อปู่ฉัตรแก้วและพ่อปู่ปันยี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ครั้งเกิดไฟไหม้ในชุมชน ชาวบ้านได้พากันไปบนบานพ่อปู่ฉัตรแก้วและพ่อปู่ปันยี แล้วจะนำกลองยาวมาบรรเลงถวายเพราะทราบมาว่าพ่อปู่ชอบกลองยาวจากนั้นไฟก็สงบลง ชาวบ้านจึงได้นำกลองยาวมาบรรเลงถวายและได้จัดเป็นงานประจำปีทุก ๆ ปี กลองยาวชุมชนพระเจนเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2536 ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลองยาวชุมชนพระเจนคือ นายศิริ บุญชื่น (อาจารย์เปา) เป็นผู้ฝึกสอนให้กับคนในชุมชนโดยได้รับมอบกลองจากนายแพทย์ประจวบ อึ๊งภากรณ์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในสมัยนั้นหลังจากที่บ้านดนตรีรสของนักดนตรีไทย ผู้เชี่ยวชาญในชุมชนได้ถูกไฟไหม้ไปพร้อมกับเครื่องดนตรีบางส่วน กลองยาวคณะศิษย์พ่อปันยีพ่อปู่ฉัตรแก้วมีรูปแบบการบรรเลงที่แตกต่างจากรูปแบบการบรรเลงกลองยาวทั่วไป มีลักษณะเฉพาะของรูปแบบการบรรเลง เรียกว่า เพลงเดิน จังหวะ3 ช่า และม้าย่อง งานที่แสดงประจำคืองานประจำปีพ่อปู่ปันยีพ่อปู่ฉัตรแก้ว ช่วงวันที่ 5-6 มีนาคมของทุกปี มีมหรสพสมโภชและงานบุญต่างๆ ของคนในชุมชน

ที่อยู่ : ชุมชนพระเจน ตรอกพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2252 3206 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: pp.yoamsilp@gmail.com

รถโดยสารประจำทาง : สาย 13, 62

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร