ศิลปะการแสดงเขตบางนา

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตบางนา : การแสดงวงโยธวาทิต โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ, การแสดงโขน โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ , การแสดงลิเก โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความโดดเด่นเรื่องการบรรเลงวง โยธวาทิต เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2543 โดยดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการ ที่เล็งเห็นถึงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน

2.โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่3 ไร่ 38 ตารางวา พ.ศ. 2538 ได้รับการสนับสนุนเริ่มกิจกรรมโขนในสมัยของผู้อำนวยการเพียงเพ็ญ พันธุ์แพ มีนายเกรียงศักดิ์ แกล้วกล้าเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านโขนตามมาตรฐานกรมศิลปากรให้กับนักเรียน ผลงานที่โดดเด่นคือนักเรียนได้เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมดนตรีต่าง ๆและได้รับเชิญให้ไปแสดงในระดับนานาชาติ เช่นที่ประเทศสิงคโปร์และสวีเดน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 7 ไร่ พ.ศ. 2538นางบุญปลูก เนินกลาง เริ่มนำลิเกเข้ามาสอนนักเรียน ต่อมา พ.ศ. 2542 พัฒนาเป็นชมรมลิเก การแสดงลิเกของนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏจนได้รับการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ โรงเรียนได้นำลิเกมาเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

ที่อยู่ : โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ 280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2744 8450-5

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 115, 116, 129, ปอ.23, ปอ.102, ปอ.129, ปอ.142, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.544

ที่อยู่ : โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 122 ซอยสุขุมวิท 103/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0 2393 0709

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 180, 508, 511, 513, 531, 552A

ที่อยู่ : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 11 ถนนบางนา-ตราด 33 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2397 3579

รถโดยสารประจำทาง : สาย 38, 46, 46A, 132, 133, 139, 145, 180, 207, 552

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร