ศิลปะการแสดงเขตทุ่งครุ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตทุ่งครุ : การแสดงลิเกฮูลู เยาวชนบ้านคลองเวศน์

ลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่ากำเนิดของลิเกฮูลูเกิดสมัยใด มีการเล่าที่สืบทอดกันมาว่าได้รับแบบอย่างจากคนป่าเผ่าซาไก คือ การเอาไม้ไผ่มาตัดท่อนสั้น ๆ แล้วตกแต่งเป็นรำมะนาและบานอ (บานอเป็นกลองขนาดใหญ่ที่พัฒนามาจากกลองเดาะดุ๊ ซึ่งเป็นกลองชาวเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียในสมัยโบราณ) แต่บางท่านกลับมีความเห็นว่า ลิเกฮูลูได้นำแบบอย่างการเล่นลำตัดของไทยผสมเข้าไปด้วย ลิเกฮูลูมีผู้แสดงทั้งคณะประมาณ 12-15 คน แบ่งออกเป็นนักดนตรีหรือลูกคี่ 4 คน ผู้แสดงทำท่าประกอบประมาณ 6 คน และที่เหลือจะเป็นผู้ขับร้อง เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงประกอบไปด้วยรำมะนา (หรือบานา) อย่างน้อย 2 ใบ ฆ้อง 1 วง และลูกแซ็ก 1-2 คู่ (บางคณะอาจมีขลุ่ยบรรเลงคลอ

คณะลิเกฮูลูเยาวชนบ้านคลองเวศน์ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2549 ด้วยความรักในการแสดงของนางลักขณา และอรุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดลิเกฮูลูให้กับเยาวชนในชุมชนบ้านคลองเวศน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สมาชิกในคณะส่วนมากเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนศิริกุลศาสน์วิทยา สถานที่ซ้อมจึงใช้พื้นที่ภายในที่พักอาศัยของนางลักขณาและโรงเรียนเป็นหลัก ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนของวันศุกร์จนถึงเวลาประมาณ 19.00 น. และในวันเสาร์เวลา 09.00-12.00 น.

ที่อยู่ : คณะลิเกฮูลู เยาวชนบ้านคลองเวศน์ 56 หมู่ 1 ซอยประชาอุทิศ 64 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (หากสนใจในการแสดงลิเกฮูลูสามารถติดต่อได้ที่นางลักขณา และอรุณ โทร. 08 3995 8582)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 21, 88, ปอ.21, ปอ.พ.20

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร