ศิลปะการแสดงเขตทวีวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง เขตทวีวัฒนา : ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเปิดสอนการแสดงโขนโดยมีนายสมทรง ขุนอาจ (ครูชูชีพ ขุนอาจ) หลานของนางคุ่ย ยังเขียวสดและได้รับการถ่ายทอดการแสดงโขนจากนายสาคร ยังเขียวสด ซึ่งเป็นลุง นางสมทรงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจหุ่นละครเล็กโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนที่ศูนย์อนุรักษ์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านโขนนี้ให้คงอยู่ต่อไป วิธีการสอนเริ่มฝึกท่าพื้นฐานเช่น ย่ำเท้า ดัดมือ ดัดเท้า ดัดเอว ต่อมาจึงให้รำกับเพลง เริ่มด้วยเพลงแม่บทซึ่งเป็นเพลงพื้นฐานของการแสดงและต่อมาจึงให้นักเรียนฝึกแสดงรำในขั้นที่สูงขึ้น อีกทั้งฝึกท่ารำของตัวแสดงอื่น ด้วยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 30 คน อายุตั้งแต่ 3-15 ปี มีทั้งพักที่ศูนย์ฯ และไปกลับ การฝึกซ้อมจะซ้อมวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00-19.00 น. ส่วนวันเสาร์-วันอาทิตย์ ซ้อมเวลา 09.00-17.00 น. และเปิดแสดงโชว์ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป


ที่อยู่ : 61/2 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 08 1618 6629, 08 4907 8074


รถโดยสาร : รถสองแถวสายตลาดบางแค-สนามหลวง 2 ซอยทวีวัฒนา 22

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร